Obchodné podmienky

Pre predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu

OLIN. s.r.o.
Slavnica 98
018 54 Slavnica
IČO : 51 256 550
DIČ : 2120664524
IČ DPH : SK2120664524
Firma je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Trenčíne, oddiel Sro, vložka č.
35850/R
Firma je platcom DPH.

 1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY
  1.1 Predávajúcim je spoločnosť OLIN. s.r.o. Slavnica 98 018 54 Slavnica, ktorá je zapísaná v
  Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel : Sro, Vložka číslo : 35850/R, IČO : 51 256 550
  DIČ : 2120664524 , IČ DPH : SK2120664524
  (ďalej len predávajúci).
  1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje
  predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.

1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje
predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s
úmyslom kúpy tohto tovaru.

1.4 Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva
kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

1.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

 1. OBJEDNÁVANIE
  2.1 Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:

a) prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach predávajúceho,
2.1.1 Tovar vyrábame

a) vopred a jeho dostupnosť je uvedená na e-shope ako počet kusov na sklade
b) na zakázku, v tomto prípade je doba výroby do 14 dní, vyhradzujeme si parvo
na zmenu dodacej doby po dohovore so zákazníkom

2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú
cenu.

2.3 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

2.4 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania
dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť v telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok
zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V
prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet
kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.

2.5 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V
takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný
tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v
prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje,
nedostupnosť, …).

 1. CENY

3.1 Predávajúci je platcom DPH.

3.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia
si kupujúci vyberie.

Cena je odvodená od celkovej hmotnosti objednaného tovaru a aktuálna sadzba je viditeľná priamo v
objednávke (pri každom spôsobe dopravy). Balné je zahrnuté v cene dopravy.

 1. PLATBY
  4.1 Platiť za tovar môže kupujúci a) na dobierku alebo b) prevodom na účet predávajúceho na základe
  proforma (zálohovej) faktúry. Na základe odoslanej objednávky vystaví predávajúci faktúru, ktorú pošle
  spolu s potvrdením objednávky e-mailom.
  b) prevod na účet formou zálohovej faktúry vyžaduje predávajúci v prípade ak:
  I. presiahne cena objednávky 100€
  II. si kupujúci objedná tovar mimo ponuky sortimentu, čiže napríklad vlastný obrázok
  V tomto prípade je forma platby b) možná nasledovne:
  I. prevodným príkazom zo svojho účtu
  II. priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho
  III. Dobierka

Na základe odoslanej objednávky vystaví predávajúci faktúru, ktorú pošle spolu s potvrdením objednávky
e-mailom.

4.2 Platba je možná iba v EUR

4.3 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.

 1. DODACIE PODMIENKY
  5.1 Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 5 pracovných dní od

potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 14 dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť.
(po Oznamení že tovar Polotovaru nieje na centralnom skalde sa može predlžiť až na 30 dní

5.3 Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre
vyskladnenie.

 1. DORUČENIE TOVARU
  6.1 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností
  v objednávke:

a) Zasielkovna
b) Slovenskou poštou

6.2 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje
dodanie tovaru na určené miesto.

6.3 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať
neporušenosť zásielky.

6.4 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad), dodací list. Predavújúci
taktiež dodá spolu s tvovarom návod na obsluhu a záručný list ak to vyžaduje povaha tovaru.

6.5 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý
kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.

6.6 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené
prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto
prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

6.7 V prípade väčšieho záujmu sa môže stať, že máme nedostatek tovaru a tak Vami objednaný tovar Vám
môžeme dodať v niekoľkých balíkoch, pričom poštovné a balné platíte ako za jeden balík.

 1. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY
  7.1 Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky
  (podľa zákona “od kúpnej zmluvy”, ak už kupujúci prevzal tovar) do 30 pracovných dní odo dňa prevzatia
  tovaru.

7.2 Tovar na vrátenie musí byť:,

a) nepoškodený,
b) kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, …),
c) vrátane priloženého dokladu o kúpe.
7.3 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný:

a) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo
objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí,
b) zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho – tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť
vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných
obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas
prepravy),
c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, …).
7.4 Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného
tovaru je predávajúci povinný:

a) prevziať tovar naspäť,
b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 14 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu
zaplatenú za tovar
7.5 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok
nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady
kupujúceho naspäť.

 1. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE
  8.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným
  zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianského zákonníka a osobitnými predpismy.

8.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov. Na
uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená
faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný
záručný list, ale zákazník ho stratil.

8.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.

8.4 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s
kópiou faktúry, dodacieho listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.

8.5 POSTUP REKLAMÁCIE:

8.5.1. Čo najskôr nás informovať emailom alebo telefonicky o chybe výrobku.
8.5.2. Poslať produkt späť na adresu firmy predávajúceho

 1. ZHROMAŽĎOVANIE INFORMÁCIÍ O UŽÍVATEĽOCH, OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou, podpisom Zmluvy alebo odoslaním Objednávky potvrdzuje, že ním
  poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo,
  sú presné a pravdivé. Spracúvanie uvedených osobných údajov sa vykonáva na právnom základe:
  spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Užívateľ,
  alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením Zmluvy na základe žiadosti Užívateľa v zmysle
  ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla
  2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
  ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) Účelom spracúvania osobných údajov je
  zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov Poskytovateľom a ich použitie na
  fakturačné účely, dodanie tovaru, informovanie o stavu objendávky a ďalšie úkony spojené s objednanou a
  poskytovanou Službou, vrátane neskoršej komunikácie s Užívateľom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a
  pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu Poskytovateľa, pre účely ponúkania Služieb, zasielania
  informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms, telemarketing). Užívateľ nesie
  plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných

údajov.
Poskytovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah uvedený v bode 9.1. týchto VOP a ktorých
spracúvanie nie je zlučiteľné s právnym základom uvedenom v bode 9.1. týchto VOP, len na základe
predchádzajúceho súhlasu poskytnutého Užívateľom dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a
dobu. Užívateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom
jeho doručenia Poskytovateľovi.
Poskytovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie
objednanej Služby a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s
výnimkou produktov, pri ktorých je výslovne uvedený opak. V takom prípade je však Poskytovateľ
povinný v zmluvnom vzťahu s treťou osobou dohodnúť ochranu osobných údajov v zmysle platných
právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov, a zároveň je v Zmluve povinný
informovať Užívateľa, že poskytnutie osobných údajov tretej osobe je nevyhnutné pre plnenie Zmluvy a v
opačnom prípade nie je možné Službu poskytnúť. Pre tieto účely je nevyhnutné, aby Poskytovateľ získal
od Užívateľa súhlas.
Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane
osobných údajov.
Poskytovateľ nemá oprávnenie zasahovať do obsahu internetových prezentácií Užívateľa, ani oprávnenie
na monitorovanie alebo odkladanie elektronickej pošty Užívateľa, s výnimkou vykonávania pravidelnej
zálohovacej činnosti pre Užívateľa na základe jeho Objednávky.
Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov Užívateľa,
ako aj k zabezpečeniu všetkých dátových, databázových a poštových súborov Užívateľa pred ich stratou,
poškodením alebo zničením.
Poskytovateľ vystupuje vo vzťahu k zákazníkom Užívateľa v pozícii Sprostredkovateľa podľa ustanovenia
čl. 28 GDPR . Z tohto dôvodu sa Zmluva medzi Poskytovateľom a Užívateľom riadi nasledovným:
Poskytovateľ nesmie poveriť spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa bez
predchádzajúceho osobitného písomného súhlasu Užívateľa. V prípade písomného súhlasu Užívateľa je
Poskytovateľ tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi v zmluve alebo inom právnom úkone povinný uložiť
rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako sú ustanovené v tejto Zmluve, pričom
zodpovednosť voči Užívateľovi nesie Poskytovateľ, ak ďalší sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti
týkajúce sa ochrany osobných údajov.
Poskytovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len pre účely poskytovania Služieb.
Poskytovateľ spracúva osobné údaje po celú dobu platnosti a účinnosti Zmluvy medzi ním a Užívateľom.
Poskytovateľ spracúva osobné údaje v identickom rozsahu, v akom ich spracúva Užívateľ.
Dotknutými osobami sú zákazníci Užívateľa.
Poskytovateľ je oprávnený vykonávať s osobnými údajmi iba spracovateľské operácie nevyhnutné na
splnenie účelu spracúvania, a to najmä: získavanie, zhromažďovanie, uchovávanie a likvidáciu.

Poskytovateľ je povinný spracúvať osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu, aby bolo možné dosiahnuť
účel spracúvania a len v súlade s podmienkami tohto článku VOP, prípadne písomnými pokynmi
Užívateľa, a to aj vtedy, ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej
organizácie. Ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie na
základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
Poskytovateľ je pri takom prenose povinný oznámiť Užívateľovi túto požiadavku pred spracúvaním
osobných údajov, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná,
takéto oznámenie nezakazuje z dôvodov verejného záujmu.
Poskytovateľ je povinný chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou,
zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred
akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.
Poskytovateľ vyhlasuje že zaručuje bezpečnosť spracúvaných osobných údajov, pričom pri prijímaní
technických a organizačných opatrení za účelom zabezpečenia ochrany práv a ochrany osobných údajov
zákazníkov Užívateľa najmä pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou alebo
neoprávneným poskytnutím prenášaných osobných údajov, uchovávaných osobných údajov alebo inak
spracúvaných osobných údajov, alebo neoprávneným prístupom, bral do úvahy povahu, rozsah, kontext a
účel spracúvania osobných údajov, rizika, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť ochrany osobných údajov
a ich závažnosť.
Poskytovateľ je povinný neposkytnúť osobné údaje tretím osobám, nepoužiť osobné údaje na iný než
dohodnutý účel, nezneužiť pre svoj prospech alebo prospech tretej osoby a nenakladať s osobnými údajmi
v rozpore s týmto článkom VOP.
Poskytovateľ a jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch získaných o
zákazníkoch Užívateľa. Osobné údaje nesmú využiť pre osobnú potrebu, nesmú ich zverejniť, poskytnúť
ani sprístupniť. Túto mlčanlivosť sa zaväzujú zachovať aj po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy.
Poskytovateľ zodpovedá za to, že mlčanlivosť budú zachovávať aj jeho zamestnanci a iné nimi poverené
osoby, ako aj prípadní externí spolupracovníci.
Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme
umožňujúcej identifikáciu zákazníkov Užívateľa len počas nevyhnutnej doby na dosiahnutie účelu
spracúvania.
Poskytovateľ sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť Užívateľovi súčinnosť pri zabezpečovaní
dodržiavania povinností Užívateľa reagovať na žiadosti zákazníkov Užívateľa pri výkone ich práv podľa
ustanovení kapitoly III GDPR , vrátane oznámenia Užívateľa o každej písomnej žiadosti o prístup, ktoré
boli doručené Poskytovateľovi v súvislosti s povinnosťami Užívateľa podľa GDPR, zákona č. 18/2018 Z.
z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane
osobných údajov“) a iných súvisiacich predpisov.
Poskytovateľ sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť Užívateľovi súčinnosť pri zabezpečovaní
dodržiavania povinností podľa ustanovení čl. 32 až 36 GDPR, a to:
zabezpečiť bezpečnosť spracúvania;

oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov a dotknutým osobám, ak je to potrebné, akékoľvek porušenie
ochrany osobných údajov;
v prípade potreby vykonať posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, týkajúce sa vplyvu
spracúvania na ochranu osobných údajov;
konzultovať s Úradom na ochranu osobných údajov pred uskutočnením akéhokoľvek spracúvania, ak z
posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov vyplýva, že toto spracúvanie by viedlo k vysokému riziku
v prípade, ak by Užívateľ neprijal opatrenia na zmiernenie tohto rizika.
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Užívateľovi všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia
povinností stanovených v ustanovení čl. 28 GDPR a poskytnúť Užívateľovi súčinnosť v rámci auditu
ochrany osobných údajov a kontroly zo strany Užívateľa alebo audítora, ktorého poveril Užívateľ.
Poskytovateľ je povinný bezodkladne oznámiť Užívateľovi, ak podľa názoru Poskytovateľa akýkoľvek
pokyn udelený Užívateľom porušuje zákon o ochrane osobných údajov, osobitný predpis alebo
medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov.
Poskytovateľ sa zaväzuje po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy, na základe rozhodnutia Užívateľa
vymazať osobné údaje alebo vrátiť osobné údaje Užívateľovi a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú
osobné údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná,
nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.
Poskytovateľ v súlade s ustanovením čl. 13 GDPR oznamuje Užívateľovi ako dotknutej osobe nasledovné
informácie:
Identifikačné údaje Poskytovateľa OLIN. s.r.o. Slavnica 98 018 54 Slavnica, ktorá je zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel : Sro, Vložka číslo : 35850/R, IČO : 51 256 550
DIČ : 2120664524 , IČ DPH SK2120664524
Poskytovateľa je možné kontaktovať na e-mailovej adrese: 77propeller@gmail.com alebo telefonicky na
čísle: +421 948 656 978
Účel, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov, je uvedený v bode 9.1. tohto článku;
Zoznam osobných údajov je uvedený v bode 13.1. tohto článku;
V osobitných prípadoch, ak je pre poskytnutie Služby Poskytovateľom nevyhnutné poskytnúť osobné
údaje tretej osobe alebo preniesť osobné údaje do tretej krajiny, poskytne Poskytovateľ o tejto skutočnosti
Užívateľovi informáciu.
Poskytovateľ uchováva osobné údaje po celú dobu poskytovania Služby.
Užívateľ má právo požadovať od Poskytovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie
osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných
údajov.
Užívateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu
osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. podľa § 100

Zákona o ochrane osobných údajov.
Poskytnutie osobných údajov uvedených v bode 13.1. Užívateľom je potrebné pre uzavretie Zmluvy a
poskytnutie Služby.
Informácie o právach dotknutej osoby – Užívateľa:
Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba – Užívateľ) má v zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 a čl.
34 GDPR nasledovné práva
Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať od
Poskytovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má
právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám uvedených v bode 13.8.
Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ
bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel
spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
Právo na výmaz osobných údajov podľa čl 17 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ
bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak dotknutá osoba uplatnila právo na
výmaz, ak:
osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje
iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na
spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel
priameho marketingu,
osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného
predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to,
aby Poskytovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Poskytovateľovi
overiť správnosť osobných údajov,
spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada
namiesto toho obmedzenie ich použitia,
Poskytovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich
dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,

dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane
Poskytovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Poskytovateľ povinný informovať
pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.
Na základe čl. 19 GDPR je Poskytovateľ v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný informovať
dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým Poskytovateľ oznámil opravu osobných údajov, vymazanie
osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.
Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať osobné
údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Poskytovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a
strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.
Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR : Dotknutá osoba má právo namietať
spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom
základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo
verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov
Poskytovateľa alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Poskytovateľ
nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie
osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na
uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa
jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym
marketingom.
Na základe čl. 22 GDPR má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je
založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má
právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
Na základe čl. 34 GDPR má dotknutá osoba právo, aby jej Poskytovateľ bez zbytočného odkladu oznámil
porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k
vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.
Poskytnutie informácií dotknutej osobe
Poskytovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13 GDPR
a oznámenia podľa čl 15 až 22 a čl. 34 GDPR , ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov.
Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej
podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Poskytovateľ
poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Poskytovateľ je pri
uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 GDPR povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť.
Poskytovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa bodu 1 do jedného mesiaca od
doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Poskytovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na
komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Poskytovateľ je povinný
informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s
dôvodmi predĺženia lehoty.

Informácie podľa bodu 1 poskytuje Poskytovateľ bezodplatne.
Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa
povahu, Poskytovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na
poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie
alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia,
alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.
Obmedzenie práv dotknutej osoby
O obmedzení práv dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 GDPR a § 30 Zákona o ochrane osobných
údajov Poskytovateľ informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.

 1. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV
  Ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa
  domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so
  žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal
  do 30 dní odo dňa jej odoslania, má spotrebiteľ právo, za účelom ochrany svojich spotrebiteľských práv,
  podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektmi
  alternatívneho riešenia sporov sú Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk), alebo iné subjekty
  zapísané do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva SR.
  V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum
  (www.esc-sr.sk), ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt
  na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.
 2. ZÁVEREČNÉ INFORMÁCIE
  Dozor nad poskytovaní služieb vykonáva Okresné riaditeľstvo PZ Trenčín Kvetná 7, 911 42 Trenčín a
  Slovenská obchodná inšpekcia, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, Slovensko

Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi
predpismi platnými v Slovenskej republike.

V Slávnici dňa 24.05.2018

SÚHLAS S VYUŽITÍM COOKIES
Cookie je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Webovým
stránkam umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie
nastavenia. Ďalšia návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia. Súbory

cookie sú dôležité. Bez nich by bolo prehliadanie webu oveľa zložitejšie.

Súbory cookie používame na množstvo cieľov. Používame ich napríklad na ukladanie vašich predvolieb
bezpečného vyhľadávania, na výber relevantných reklám, na sledovanie počtu návštevníkov na stránke, na
zjednodušenie registrácie do nových služieb a na ochranu vašich údajov.

Pozrite si zoznam typov súborov cookie, ktoré Google používa, a prečítajte si o tom, ako spoločnosť
Google a jej partneri tieto súbory cookie používajú v inzercii. Pravidlá ochrany osobných údajov
vysvetľujú, ako spoločnosť Google chráni pri používaní súborov cookie vaše osobné údaje a iné
informácie.

Máte otázky ohľadom obchodných podmienok?

Kontaktujte nás na
mail : 77propeller@gmail.com
tel: 00421 948 656 978